WAT-005 多P 鈴村あいり作品2016年01月29日

WAT-005 多P 鈴村あいり作品2016年01月29日

 土人多以燃灯甚明,得水愈炽,不可入食。 以之相配夫妇之道,纯阴纯阳二体合璧。

 其次出上饶、曲江铜坑间者,粒细有廉棱,如钗股、米粒。每岁五、六月大水暴涨,则玉随流而至。

 朱砂豆大,细研,蜜一枣大,调与吮之,一日令尽。【集解】《别录》曰∶石脑生名山土石中,采无时。

又法∶先以皂矾四两,盐一两,焰硝五钱,共炒黄为曲。 治背上忽肿如盘,不识名者。

拌匀,盐泥固济,火一日,研末。每服三丸、五丸,甘草水服。

《登真隐诀》∶长生四镇丸云∶太一禹余粮,定六腑,镇五脏。 睡觉,再进一服。

Leave a Reply